Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus voi olla kunnan tai yksityisen palvelun tuottajan järjestämää päiväkotitoimintaa tai perhepäivähoitoa. Kunnissa voi olla myös muuta varhaiskasvatusta kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintaa, jota järjestävät kuntien ohella järjestöt ja seurakunnat.

Lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) nimi muuttui varhaiskasvatuslaiksi 1.8.2015 voimaan tulleella lainmuutoksella (580/2015). Varhaiskasvatus korvaa käsitteen päivähoito. Varhaiskasvatus on osa kasvatus- ja koulutuspalveluja ja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Toistaiseksi päivähoitoa koskevia säädöksiä, joissa viitataan sosiaalihuoltoon tai -palveluihin, sovelletaan myös varhaiskasvatukseen.

Kunnat vastaavat siitä, että varhaiskasvatusta on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana perheiden tarpeita vastaavasti.

Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsella on kuitenkin oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti.

Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Vanhemman jäädessä työttömäksi oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen säilyy kahden kuukauden ajan.